Izbornik Zatvoriti

Toplotne pumpe – efikasan sistem grejanja

Šta je toplotna pumpa?

Toplotne pumpe su uređaji koji iz spoljašnje okoline uzimaju toplotu za zagrevanje stambenih ili poslovnih objekata. To je veoma efikasan sistem za hlađenje i grejanje. Rade na principu zamrzivača i frižidera pa ih iz tog razloga nazivamo „obrnuti frižideri“, imaju mogućnost da toplotnu energiju prenose iz spoljašnje okoline u prostor koji se greje ili iz prostora koji se greje u spoljašnju okolinu, tako da se može koristiti za grejanje i hlađenje, u zavisnosti od doba godine. Ove pumpe su ekološki, veoma efikasan i ekonomičan način grejanja i hlađenja. Koriste toplotnu energiju podzemnih voda, energiju iz zemlje ili vazduha,  ne zagađujući okolinu.

Način rada toplotne pumpe

Princip rada je takav da je jedina energija koju toplotna pumpa koristi električna koja pokreće kompresor, tokom tog procesa predaje tri do četiri puta više energije nego što potroši energije za sam rad pumpe. Sistem se sa stoji od izvora toplotne energije, pumpe i sistema za prenos i čuvanje toplotne energije. Toplotna energija se uzima iz okoline i ubacuje u isparivač pumpe. Njena temperaturea se kreće u intervalu od +7°C  do +14°C. U cevi-radnom medijumu se nalazi gas R-407c koji preuzima tu energiju. Gas zadržava svoje stanje i na veoma niskim temperaturama. Potom gas ulazi u kompresor, podiže se pritisak pa to dovodi do povećanja njegove temperature do +95°C. U sklopu zatvorenog sistema izmenjivač toplote vrši predaju toplote sa gasa na sistem za grejanje. Po predaji toplotne energije gas se vraća na prvobitnu temperaturu, dovodi do ekspanzionog suda i ventila, i vraća u početno stanje. Nakon toga gas se vraća u isparivač gde se proces ponavlja.

Toplotna pumpa

Modeli toplotnih pumpi

U zavisnosti od korišćenja besplatne energije koju izvlačimo toplotne pumpe delimo na: vazduh-voda, voda-voda i zemlja-voda.

Pumpe vazduh-voda iz spoljašnjeg vazduha uzimaju toplotu koju podižu do potrebne temperature i potom predaju grejanju. Po predatoj toploti vazduh se vraća u spoljašnju sredinu. Efikasne su do temperatura od -20 ºC. Prednost ovog sistema je štop nema bušenja bunara ili geosondi, zahtevaju samo spoljašnju jedinicu. Veoma su pogodne za nadogradnju postojećih sistema grejanja ili u slučajevima kada nam nisu dostupne površine za bušenje geosondi i bunara. U kombinaciji sa podnim sistemom grejanja i hlađenja daje najefikasnije rezultate.

Voda-voda pumpe koriste podzemne vode, čije su temperature konstantne, veoma su izdašne kao izvor akumulirane toplote. Usisanu podzemnu vodu dovode do pumpe koja akumulira energiju iz podzemne vode i pretvara je u toplotnu energiju. Ohlađena voda se nakon iskorišćenja njene temperature vraća u apsorcioni bunar i njen prirodni podzemni tok. Uz adedkvatnu opremu može biti veoma funkcionalna tokom letnjih meseci za hlađenje.

Zemlja-voda pumpe koriste izvore toplote akumulirane u zemlji. Za njihov rad je potrebno bušenje dubinskih sondi ili postavljanje površinskih kolektora čije postavljanje zavisi od prostora na kojem je objekat u koji se ugrađuje sistem. Ukoliko se koriste površinski kolektori može se koristiti toplota akumulirana u zemlji na svega 1,5 metar dubine. Ukoliko je prostor objekta ograničen mogu se postaviti geotermalne sonde koje idu na dubinu do 100 metara. Za prenos toplote koristi se tečnost otporna na smrzavanje. Može se koristiti za hlađenje prostora tokom leta.

Koeficijent grejanja – COP

Koeficijent grejanja predstavlja odnos uložene električne energije i dobijene toplotne energije. Pri grejanju sa toplotnim pumpama jedina energija koja se plaća je struja za pokretanje kompresora. Za dobijanje 4,6kW toplote koristi se 1kW struje, COP pri takvom radu iznosi 4,6. Svi drugi načini grejanja iziskuju mnogo veće troškove.

Da li se grejanje pomoću toplotne pumpe isplati?

Iskustva kažu da. Cena toplotne pumpe se isplati u trećoj godini eksploatacije. Troškovi grejanja se mogu smanjiti i do 80%. Sistem se najbrže otplaćuje ukoliko menja grejanje na lož ulje, ugalj, drva ili gas. Nema potrebe za dostavljanjem goriva, nema održavanja, sve je automatizovano. Sem uštede ovakav vid grejanja ne zagađuje okolinu, nema otrovnog ugljen-dioksida koji se ispušta u atmosferu. Na Vama je da izaberete koji tip toplotne pumpe je najadekvatniji Vašim potrebama.

Toplotne pumpe

Podelite sa prijateljima...
Posted in Energetska efikasnost, Obnovljivi izvori energije, Održiva gradnja